yo-yo

(redirected from yo-yoes)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Encyclopedia.

yo-yo

verb
See yoyo