werk


Also found in: Dictionary, Acronyms, Wikipedia.

werk

slang A statement of praise or affirmation typically used on social media. Wow, you look gorgeous! Werk.
References in periodicals archive ?
Hier verwoord Ester die aantrekkingskrag van Cloete se werk.
Ohne das Werk explizit als Klangkunst oder Tonskulptur zu bezeichnen, stellt der explizite Vergleich zu Werken Jean Tinguelys (1925-1991), Nicolas Schoffers (1912-1992) und Wolf Vostells (1932-1998) doch eine andere Perspektive dar, die die herkommliche Fixierung auf Komposition (und dementsprechend Tonmaterial etc.
Altwee het van nature daarvan gehou om mense te versorg en mense in nood te help; hulle altwee verkies om in 'n landelike gemeenskap te werk, weg van die groot dorpe of stede af; hulle deel dieselfde toewyding en vasberadenheid om die beste gesondheidsorg wat hulle kan te verskaf en die gemeenskaplike doelwit om hulle pasiente, waarvan vele uit kwesbare of minder bevoorregte agtergrond kom, te help en te versorg.
Immers, die werk word aanbeveel vir elkeen wat letterkunde in die ware sin van die word met erns en liefde bejeen, want dit is so dat "die inherente literere waarde van die Griekse liriek op sigself aandag verdien", soos die skrywer dit self in sy voorwoord stel.
In this way, the Werk challenged government officials to demonstrate their commitment to their own maternal ideology by providing cure homes with financial assistance.
Gegewe Brink se status as skrywer is dit verbasend dat die bundel tot onlangs die enigste versameling akademiese essays is wat uitsluitlik op die werk van Brink gefokus het.
Wat sy produksie van poesievertalings betref, het Hugo onlangs onder andere 'n keur uit die werk van Bart Moeyaert (2011), Rutger Kopland (2010) en Herman de Coninck (2009), van wie hy reeds in 1996 'n eerste vertaalde keuse gelewer het, die lig laat sien.
JACK WERK, president of eNicks and Werk Thoroughbred Consultants Inc - a leading consultancy in the States based in California - follows stud fees like you or I might follow sports scores.
Der Band schliesst mit einer Auswahlbibliographie von Primarliteratur, Ubersetzungen und Sekundarliteratur zum Werk der Autorin.
Nie net die verpleging van die siekes nie, maar om ook met gesonde mense te werk en op die voorkomings van siektes te konsentreer.
Ceres Police Chief Art de Werk confirmed that Sergeant Howard Stevenson, aged 39, was killed and officer Sam Ryno, aged 50, was critically injured with multiple bullet wounds.
Met die sweet van die aangesig word die werk gedoen
Visual effects group Das Werk filed for bankruptcy late last year and its assets were quickly snapped up by industry rivals.
Daar sou deur 'n aandagtige omgaan met die werk van Schaffer vasgestel kon word dat die gids en gasheer, op 'n boeiend-paradoksale manier, die kern vorm van nie net die hegte motiefkluster wat hierdie poesie onderle nie, maar ook van Schaffer se literere "handelinge" en "projek".