skeef


Also found in: Dictionary.

check (someone or something) skeef

slang To look at someone or something suspiciously or unhappily. Primarily heard in South Africa. I don't think that guy likes me—he's always checking me skeef.
See also: check, skeef
Farlex Dictionary of Idioms. © 2015 Farlex, Inc, all rights reserved.

check someone or something skeef

give someone or something a dirty look; look askance at someone or something. South African
Farlex Partner Idioms Dictionary © Farlex 2017
See also:
References in periodicals archive ?
Hoekom hang die heining so skeef? Kan niemand hom weer laat regop staan nie?
CBYV will sing a short choral piece and take part in a performance of Harmony by Eugene Skeef, taken from the soon-to-published Youth Music Songbook for which CBYV has recorded the accompanying CD.
Die enkele slag dat Vos wel 'n geykte vaste vorm aanpak, naamlik met "Villanelle vir die oudag", loop die poging plek-plek skeef weens geforseerd- en troebelhede soos "(n)ou wil ek herinneringe vir jou koop", "(n)oudat die jare jou oe in 'n poel doop" en "laaf jou mond met herinnering se kuur".
refraksie bog met balans u boom staan skeef gerangskik die een wat dans toe u my so geboe gemaak het kon regop en ewewigtig leef u ook kwalik geraak het in die oog lopend opsigtelik is met 'n potegekreef wat skeef mik u in u skik (Cloete, 1985:44.) Die akute bewustheid van skoonheid en fisiese krag kom ook na vore in die vele sportgedigte en selfs in die natuurgedigte waarin die krag en mag van wilde diere bewonderend beskryf word.
Uiteindelik loop die waansin vir die volk vir hulle almal skeef: Oom Hendrik besef dat as hy kinders sou gehad het, hy nie sou wou he hulle moet in sy voetspore volg nie: "Sou hy wou, as hy 'n seun gehad het, dat die in sy voetspore moes volg?
In Groei (1933) word die plaaslewe voorgestel as die beter leefwyse waarheen 'n gesin terugkeer nadat hul lewe in die stad onherroeplik skeef geloop het.
I am sure we will hear more of this collaboration, masterminded by South African artistic director Eugene Skeef.
Ek sal regkom van hier af." Sy maak die deur oop om uit te klim, maar draai eers in die sitplek na sy kant toe en met haar kop so effens skeef gehou, skud sy dit stadig heen en weer en se: "En moenie vir my wag nie."
Die slot van die essay laat blyk ook dat sy (Serfontein 1992: 89) die lojaliteit aan haar eie en ander se skryfwerk ondergeskik stel aan haar lojaliteit teenoor die Afrikanervolk: En teruggekeer na myself, het ek my maar net voorgeneem om nooit twee stene wat deur 'n Afrikaanse skrywer in die Afrikaanse taal opmekaar gele is, af te breek nie, al le hulle hoe skeef op mekaar.