prosty

prosty

slang A shortening of "prostitute." The senator is being blackmailed with photos of him going into a motel with a prosty.
Farlex Dictionary of Idioms. © 2022 Farlex, Inc, all rights reserved.

prosty

and prostie
n. a prostitute. The cops haul in about forty prosties a night from that one neighborhood alone.
McGraw-Hill's Dictionary of American Slang and Colloquial Expressions Copyright © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
See also:
References in periodicals archive ?
Dzialania te (planowanie, aktywne radzenie sobie, unikanie konkurencyjnych dzialan, pozytywne przewartosciowywanie czy celowe powstrzymywanie sie od dzialan nieadekwatnych do sytuacji) maja na celu ulatwienie sobie wgladu w sytuacje problemowa i sprowadzenie jej do zadania, ktore da sie w miare prosty sposob rozwiazac.
The highest form of civilization is presumed in such books to be the upper middle class, and therefore any crime that happens in the bosom of that class is far more serious a threat to civilization than a prosty working a kosh ring in the East End of London.
The name symbolism in Blade Runner, while not particularly subtle, is singularly effective: Roy (king), Leon (lion), Rachael (barren), Sebastian (martyr), Pris ("prosty") being cases in point.
Abbey wears Firetrap Blackseal Prosty Bootcut jeans, pounds 70; Mark wears GStar RAW Men Jack Pant jeans, pounds 90; Abbey wears Firetrap Blackseal Nadia Treacl jeans pounds 75;Mikey jet necklace, pounds 20; lleather chain with heart locket pounds 40; Mark wears GStar RAW, Elwood Heritage jeans, pounds 99; Abbey wears Firetrap Blackseal B-Dash Boyfriend jeans, pounds 80; Abbey wears Firetrap Blackseal, Reema Woodstock jeans, pounds 70;Mikey jet necklace(as bracelet), pounds 20; Mark wears G Star RAW Harver Pant Original jeans, pounds 79.99.; Mark wears GStar RAW Raff Elwood jeans, pounds 89
Flet prosty i fujarka: nowe odkrycia arheomuzykologii Elblaga.--Archeologia et Historia Urbana.
A more gentle filmic reflection about life in contemporary Russia comes from Alexei Popogrebsky's "Simple Things" (Prosty je vesci), screening in the same indie sidebar.
Autorzy badania sugeruja, ze rakotworczosc i toksycznosc CNT zalezy nie tylko od srednicy, ale i dlugosci, a ponadto ksztaltu--im bardziej prosty (sztywny), tym wieksze sa wlasciwosci toksyczne [51].
Pozwala na opis i systematyczne rejestrowanie w prosty, powtarzalny sposob patologii w obrebie klatki piersiowej, zobrazowanych na radiogramach w projekcji tylno-przedniej, ze szczegolnym uwzglednieniem zmian wywolanych wdychaniem pylow.