no smoke, no fire

no smoke, no fire

See where there's smoke, there's fire.
See also: fire, no