hoe

(redirected from hoer)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Encyclopedia.

a long row to hoe

A particularly difficult or problematic task, situation, or set of circumstances to contend with or confront. Immigration reform was one of the new president's primary campaign promises, but it will likely prove a long row to hoe, given the deep divisions in congress. I know finishing this thesis will be a long row to hoe, but I'm actually looking forward to the challenge.
See also: hoe, long, row

bros before hoes

slang A reminder, said by a male to his male friend(s), asserting that their friendship should be more important than relationships or interactions with females. Come on, man, don't ditch us for that girl you just met! Bros before hoes, bro!
See also: before, bro, hoe

a hard row to hoe

A particularly difficult or problematic task, situation, or set of circumstances to contend with or confront. Tax reform was one of the new president's primary campaign promises, but it will likely prove a hard row to hoe, given the deep divisions in congress. I know finishing this thesis will be a hard row to hoe, but I'm actually looking forward to the challenge.
See also: hard, hoe, row

a tough row to hoe

A particularly difficult or problematic task, situation, or set of circumstances to contend with or confront. Immigration reform was one of the new President's primary campaign promises, but it will likely prove a tough row to hoe given the deep divisions in congress. I know finishing this thesis will be a tough row to hoe, but I'm actually looking forward to the challenge.
See also: hoe, row, tough

hoe one's own row

Rur. to mind one's own business. Tom: You're cutting up those carrots awful small. Jane: Hoe your own row! He didn't get involved in other people's fights. He just hoed his own row.
See also: hoe, own, row

tough row to hoe

 and hard row to hoe
Fig. a difficult task to carry out; a heavy set of burdens. It's a tough row to hoe, but hoe it you will. This is not an easy task. This is a hard row to hoe.
See also: hoe, row, tough

tough row to hoe

Also, hard row to hoe. A difficult course, hard work to accomplish, as in He knew he'd have a tough row to hoe by running against this popular incumbent. [First half of 1800s]
See also: hoe, row, tough

a hard row to hoe

or

a tough row to hoe

A hard row to hoe or a tough row to hoe is a situation which is very difficult to deal with. With four children under six and very little money, my mother had a hard row to hoe. In a criminal prosecution against the police, the prosecutor has a very tough row to hoe. She is the first to admit that being a woman in politics has been a hard row to hoe.
See also: hard, hoe, row

a hard (or tough) row to hoe

a difficult task.
Hoeing a row of plants is used here as a metaphor for very arduous work.
See also: hard, hoe, row

hoe

and ho
n. a prostitute; a whore. (Originally black. Streets.) Get them hoes outa here!

tough row to hoe

n. a difficult task to carry out; a heavy set of burdens. This is not an easy task. This is a tough row to hoe.
See also: hoe, row, tough

a tough row to hoe

Informal
A difficult situation to endure.
See also: hoe, row, tough
References in periodicals archive ?
Hoe hoer 'n element op die kosmiese skaal was, hoe nader was sy kwaliteit aan die perfekte.
Meer insiggewend is die feit dat hierdie groep versorgers se koherensiesintelling hoer is as die telling van 121.
It started when Aud Sto from Flekkefjord, on Norway's southern tip, sued the general interest picture magazine Se og Hoer for 150,000 kroner - about $22,000 - claiming to be the woman photographed in profile walking topless along a Canary Islands beach.
CONTACT: Janet Hoer of Bicoastal Corporation, 813-264-7100/
Liewe Neelsie vertel kordaat in 1931 aan ons Hoe om te skrywe (saam met 'n akademikus, nogal) en met die oprigting van die Skryfskool by die destydse Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoer Onderwys word opleiding in skryf selfs 'n korporatiewe onderneming.
Sister publication Se & Hoer in Denmark will reportedly publish the pictures in a 16-page supplement Thursday, chief editor Kim Henningsen told AP.
Hier was wat ons na verlang het: die Afrikaanse woord verhef uit sy ingeperkte bedding van nuttige werktuiglikheid tot 'n hoer terrein van verbeeldingslewe waar sy vorm en inhoud nuwe kragte win: spel van woordklank vir die eerste maal gehoor in 'n jong taal wat sy krag wil bewys in 'n strewe tot mondigwording.
Dit het geblyk dat Venda-jeugdiges aan 'n hoer koers van viktimisering blootgestel is as die Noord-Sotho-adolessente.
Vroue moet ook ophou om daarop aan te dring om beter Engels te praat of 'n hoer geleerdheid as mans te he voordat hulle leierskapposisies aanvaar.
Carstens, hoogleraar in Afrikaanse taalkunde in die Skool vir Tale aan die voormalige Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoer Onderwys.
Danish magazine called Se Og Hoer is to publish the topless photos of Kate Middleton which have caused global controversy since they were taken two weeks ago.
Uit die Ilias-gegewe is dit duidelik dat die digter (onder andere) deur tnimesis (De Jong 2011:10)--soos dit in sy tyd gebruiklik was--'n model skep van die fisiese wereld soos dit destyds veronderstel is: 'n model van skoonheid, waarheid en die goeie; 'n representasie van die ideale, gebalanseerde lewe binne die raam van die hemel en die Okeanosrivier, sodat die siel van die gevalle held hierdeur geinspireer word om na die hoer sfere waar die gode woon, te vertrek.
In Louw as Dertiger merk ons 'n spanning tussen aan die een kant die siening van die geskiedenis as 'n spel van mag en regsaansprake waarbinne die Afrikaner 'n klein en weerlose volk is, en aan die ander kant die potensiaal en imperatief van die skoonheid om die mens tot 'n hoer vlak van selfverwesenliking te voer.
Die belewenis van volgehoue geloof in 'n Hoer Hand maak dit vir die gesinne moontlik om geduldig te wees met die pasient en stel hulle in staat om vol te hou met die versorging van die pasient.