het


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Acronyms, Encyclopedia, Wikipedia.

(all) het up

Unhappy or anxious. She's been het up waiting for the doctor to call with the test results.
See also: het, up

be all het up

To be unhappy or anxious. She's been all het up waiting for the doctor to call with the test results.
See also: all, het, up

be het up

To be unhappy or anxious. She's been het up waiting for the doctor to call with the test results.
See also: het, up

get (all) het up

To become unhappy or anxious. She's gotten het up waiting for the doctor to call with the test results.
See also: get, het, up
Farlex Dictionary of Idioms. © 2015 Farlex, Inc, all rights reserved.

*(all) het up

Rur. very angry or upset. (All "heated" up. *Typically: get ~; be ~.) The boss got all het up when I said my project would be late. Jane gets real het up when folks tease her about her freckles.
See also: het, up
McGraw-Hill Dictionary of American Idioms and Phrasal Verbs. © 2002 by The McGraw-Hill Companies, Inc.

be het up

INFORMAL
If someone is het up, they are anxious, upset or angry about something. She couldn't understand why Wendy was so het up over Nick's decision to move back to Ireland.
See also: het, up
Collins COBUILD Idioms Dictionary, 3rd ed. © HarperCollins Publishers 2012
See also:
References in periodicals archive ?
Het is goed dat Termorshuizen hiermee in ieder geval een voorzetje geeft, maar beter nog is dat hij kan aankondigen dat Angelie Sens van plan is om dit onderdeel nog eens grondiger aan te pakken in een afzonderlijke studie.
Het doel van deze declaratie is het ondersteunen en bevorderen van het grondbeginsel dat stelt dat wetenschappelijk onderzoek vrij moet zijn van verborgen en openlijk onderdrukkende invloeden van bureaucratische, politieke, religieuze en commerciele aard en dat wetenschappelijke creatie niet minder een mensenrecht is dan andere soortgelijke rechten en wanhopige ondernemingen zoals die voorgesteld zijn in internationale verdragen en het internationale recht.
Ek moet dadelik toegee dat 'n vertaling sy toi eis en 'n gee-enneem-aksie tot gevolg het. Hugo se self in sy inleiding dat by vertaling baie verlore gaan aan "versklank, kulturele weerklanke en betekenisassosiasies, meerduidighede, subtiele registerwisselinge, nuutskeppings, [en] vibrasies wat net deur 'n moedertaalspreker opgevang kan word." Tereg spreek Hugo die hoop uit dat sy weergawes in die beste gevalle "Afrikaanse verse in eie reg" geword het.
--vastgelegde flexibele vormen of het levend beeld van de dood!
Noordam, "De demografische ontwikkeling in West-Europa vanaf het einde van de achttiende eeuw," in H.A.
Welkom in het leven, lieve kleine (bis), (Welcome to life, dear little one [two]), 1981
As 'n mens hom sou raakloop op straat, sal jy hom nie vereenselwig met die man wat in die pers as Prime Evil bekendheid verwerf het nie.
Sy hele dermatologie loopbaan het hy in Windhoek beoefen waar hy staats sowel as privaat pasiente hanteer het.
De Genestets 'Volksdichter' is karakteristiek voor het cultureel nationalisme dat in de negentiende eeuw in vrijwel geheel Europa opgeld deed.
MIRDC director engineer Robert Dizon said PNR personnel were given training on running and maintaining the HET since late April to prepare them for the 150-hour validation.
(That would be) two weeks training, and another two weeks operating the HET without a passenger," he said.
Opeenvolgende koloniale en Suid-Afrikaanse regerings het die ontplooiing van volle menswaardigheid op verskillende maniere en praktyke teengewerk.
[USPRwire, Thu Feb 16 2017] Arbeidsongeschiktheid envelop is over en weer voorbij bij het zoeken voor de verzekering.
Arbeidsongeschiktheid wordt vaak voorbij bij het zoeken naar vergelijken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.
Dit is met innige leedwese dat ek verneem het van Alewyn se dood.