het


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Acronyms, Encyclopedia, Wikipedia.

*(all) het up

Rur. very angry or upset. (All "heated" up. *Typically: get ~; be ~.) The boss got all het up when I said my project would be late. Jane gets real het up when folks tease her about her freckles.
See also: het, up

be het up

INFORMAL
If someone is het up, they are anxious, upset or angry about something. She couldn't understand why Wendy was so het up over Nick's decision to move back to Ireland.
See also: het, up
References in periodicals archive ?
C Guldenpfennig ('Pennie') en het betreklik onlangs sy kliniese deel van die praktyk vaarwel geroep.
Damningly, it also said the way the HET investigated deaths caused by the Army was illegal.
Wie die deelnemers was, watter gevolge vir die taal daaruit voortgespruit het, en hoe dit teweeggebring is, word van nader bekyk.
Maar, ek het groot geword in die wete dat jy altyd aan my kant sal wees.
You wonder what the HET is going to be able to find out trying to cover ground that should have been covered 35 years ago.
Die inherente pligs- of barmhartigheidsgevoel wat informele versorgers teenoor die MIV/VIGS-pasient het (Gueritault-Chalvin, Kalichman, Demi & Peterson, 2000:150; Visintini et al.
Fundamentele ontdekkingen worden over het algemeen gedaan door individuen op ondergeschikte posities binnen overheidsinstellingen, onderzoeks--en opleidingsinstituten of commerciele ondernemingen.
Hugo het die twee reels pragtig vertaal en 'n vonds gemaak deur die woord "buit" te gebruik saam met die aangewese titelgedeelte vir die bundel:
Around 1930, the most authoritative child-rearing manual was the liberal Calvinist Leyden professor of educational science Rommert Casimir's Langs de lijnen van het leven (Along the lines of life), which sold more than 10,000 copies within six weeks in 1927 and was reprinted eighteen times within just as many years.
Het Waterlooplein verdwijnt (The Waterlooplein disappears), 1967
Today's news has sparked quite a bit of action on HET in the options pits today.
Na 1945 werd in beide landen het politieke bestuur door regimes in beslag genomen die uit ideologische redenen wederzijds hun bestaansrecht hebben genegeerd.
Dit word vertel dat sy Tannie Lenie die nag van die bevalling met 'n gramafoon langs sy ma se bed gesit het en musiek gemaak het totdat hy in die wereld gekom het.
Van den Broeck gee te kenne dat 'n heroorweging van die sosialistiese ideale wat Van Eeden besiel het om nedersettings in Nederland en die VSA op die been te bring, geregverdig is in die lig van die ekonomiese krisis wat in 2008 deur onbesonne kapitalistiese praktyke veroorsaak is.