dinge


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Encyclopedia.
Related to dinge: Dinge an sich

ding up

1. To make several small dents or nicks on the surface of something. A noun or pronoun can be used between "ding" and "up." I dinged up my brand new bike when I crashed. That hailstorm really dinged up my car.
2. To injure someone or a part of someone's body, especially in a minor or superficial way. A noun or pronoun can be used between "ding" and "up." He dinged up his leg in practice, but he should be ready to play in the game this Friday. A: "I heard you were in a car an accident on the way to work! Are you OK?" B: "I got dinged up a bit, but I'm fine."
3. To negatively affect someone on an emotional or psychological level, especially their ego or pride. A noun or pronoun can be used between "ding" and "up." It dinged my ego up a bit to admit that I had been wrong. The crash dinged up my pride more than anything else.
See also: ding, up

dinged out

slang Drunk. Do you remember last night at the bar at all? You were dinged out!
See also: dinge, out
Farlex Dictionary of Idioms. © 2015 Farlex, Inc, all rights reserved.

dinged out

Sl. intoxicated. Gary is dinged out and can't drive.
See also: dinge, out
McGraw-Hill Dictionary of American Idioms and Phrasal Verbs. © 2002 by The McGraw-Hill Companies, Inc.

dinged out

mod. alcohol intoxicated. Gary is dinged out and can’t drive.
See also: dinge, out
McGraw-Hill's Dictionary of American Slang and Colloquial Expressions Copyright © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
See also:
References in periodicals archive ?
Es zeigt sich die Vorlaufigkeit oder Hinfalligkeit von Aspekten, die Bewegung durch Raum und Zeit wird zu einer Folge uberholter, korrigierter, gewandelter Wahrnehmungen; Standpunkte und Perspektiven konnen tauschen, sie konnen die eigentlichen Sachverhalte verkennen lassen, bis endlich, gunstigenfalls, die Erfahrung (im wortlichen Sinn) Wahrnehmung und Gestalt der Dinge in eins fallen lasst.
Maar terselfdertyd is daar die knap saambring van dinge wanneer die digter skryf: "Agter die slapende skerm dryf/gedigte in 'n virtuele ruimte.
Die obsessie om dinge teen verganklikheid te bewaar, word 'n deurlopende bemoeienis in die drama: Karel dra byvoorbeeld die opgestopte koggelmander om sy nek, Verpleegster besing die krag van formalien, terwyl Dina en Monica die vervlietendheid van skoonheid in hul briewe betreur.
In "Schone Dinge," for example, a man with a knife appears on the scene in pursuit of another man, then quickly disappears.
In Afrikaans vertel Di Patriot-digters vroeg reeds oor die moeilikheid om ryme te soek en gedigte te maak tussen al die ander dinge wat jou aandag aftrek.
Dit is nie my metode om dinge te doen sonder om behoorlik daaroor na te dink nie, anders sou ek seker nie die geld gemaak het wat ek wel gemaak het nie.
Ek moes oor ander dinge begin skryf: oorvol minibusse, koop en verkoop by markte, oor siekte, toordery en die kerk, oor algemene dinge."
Die figuur van Hendrik word byna 'n kulminasie van die maatskaplike en politieke probleme wat die huidige Suid-Afrika teister--en die rede waarom beide vriende erns maak om Hendrik te red, word 'n veelduidende poging om sekere dinge te bevestig, te red, reg te stel--met al die implikasies wat hiermee saamhang.
Op bladsy 120 van die roman noem die verteller dat Fred se lewe veral rondom drie dinge sentreer: brug, baba en boek.
Die perdry en heuningboerdery is familieding, twee van vele dinge wat die familie doen om tyd met mekaar te spandeer.