die

(redirected from dies)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Legal, Financial, Acronyms, Encyclopedia.
Related to dies: Dies Irae, DEIS, Dies iræ

die

in. to “perish” (figuratively) from laughter or some other emotionally intense response. The whole audience died laughing.
See:
References in periodicals archive ?
High Pressure Die Cast Aluminium Telecommunications Components (T05-112)
Design Support For Tooling Optimization (T05-102) Numerical Simulation Of Copper Rotor Die Casting With Validation Using X-Ray Computed Tomography (T05-103)
But with engineering resins such as these, there's a greater risk of freezing off the die than with less sensitive commodity resins like polyethylene, polypropylene, or polystyrene.
Underwater pelletizers typically use a circular die with anywhere from 10 to 20 holes up to hundreds of holes.
In summary, face-relieved dies help fill thin edges, eliminate tearing and avoid local velocity minimums in thin regions adjacent to thick regions.
Previously, simulation of extrusion dies has been limited because of the lower cost of dies and the complexity of unconstrained flow downstream from the die.
Op sy beurt meen Welch (6) dat daar in die konteks van die gevangeniswese sprake is van etlike strafregtelike diskoerse, maar sonder veral ses diskoerse uit wat verskeie praktyke omvat, naamlik diskoerse wat veral toegespits is op opsluiting en gevangeneskap soos rehabilitasie, normalisering en kontrole, terwyl die ander drie verwys na die middele wat gebruik word om die gevangene te reguleer, naamlik die burokrasie, professionalisme en outoritere gesag.
Foucault se Discipline and Punish (bladsynommers verwys na Alan Sheridan se 1977vertaling) word in vier dele gerubriseer, naamlik marteling, straf, dissipline en die gevangenis en elk van hierdie dele word weer onderverdeel in aspekte soos die liggaam van die veroordeelde, die spektakel van die guillotine, die tipes straf en onder die opskrif "dissipline" word veral gefokus op die liggaam en die wyse waarop die liggaam onderwerp word aan 'n vorm van dissiplinering in die gevangenis.
Die streng formaliteit van die sonnetvorm en die verhewe taal word afgewissel deur die gebruik van 'n meer moderne benadering tot versmaat.
Rituele skouspele: kamavaloptogte, komiese vertonings vaza die markplein
Die aandag word in hierdie analise weereens daarop gevestig hoe die samehang van herinnering en verbeelding 'n belangrike impuls in, en 'n sleutel tot Breytenbach se werk is.
In die nasionale sowel as plaaslike slypskool het ons vanuit 'n geslagsperspektief na die werk van die Plaaslike Regering gekyk om sodoende te verstaan waarom vroue in die verkiesing van plaaslike owerhede moet registreer en stem.
The right to aid in dying can be invoked only by patients for whom death is unavoidably imminent and only for those who want to die and who satisfy all the criteria required by aid-in-dying laws.
Als ein Teil dieser Zusammenarbeit wird Speedy Tomato sich an das Partner-Programm von Anoto anschlie(beta)en, ein Forum, in dem die angeschlossenen Partner ihre Ideen austauschen konnen, mit dem Ziel der gemeinsamen Starkung des digitalen Papierstandards von Anoto.