die


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Legal, Financial, Acronyms, Encyclopedia, Wikipedia.
Like this video? Subscribe to our free daily email and get a new idiom video every day!

die laughing

1. To die happy. You're always so cheerful that I wouldn't be surprised if you died laughing.
2. To exact revenge on someone in death. If you keep fighting with your mother now, she might ultimately die laughing by taking you out of her will.
3. To laugh very hard and for a long time. We all died laughing when we saw Dave's Halloween costume.
See also: die, laugh
Farlex Dictionary of Idioms. © 2022 Farlex, Inc, all rights reserved.

die

in. to “perish” (figuratively) from laughter or some other emotionally intense response. The whole audience died laughing.
McGraw-Hill's Dictionary of American Slang and Colloquial Expressions Copyright © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
See:
References in periodicals archive ?
In die inleiding tot sy vertaling van fragmente uit Homeros se Ilias, wat in 2014 by Protea Boekhuis verskyn het, sluit Vos by die afdeling oor die invloed van die Ilias op die twintigste- en een en twintigste-eeuse poesie sy eie Afrikaanse vertalings in van Kavafis-gedigte wat die spore van daardie werk vertoon.
Hugo se digterlike besinnings oor lewe, dood en digkuns maak egter meer dikwels staat op 'n enkele onverwagte of gevatte wending of punchline [trefreel], gewoonlik aan die einde van die gedig.
M 29 vertoon duidelike trekke van die gemeenskapsteater, en is in die grond 'n tipiese voorbeeld van betrokke teater wat kommentaar gelewer het op politieke gebeure in die onstuimige tagtigerjare.
Die drieling, Shireen, Sherita en Sheroleen het op ouderdom ses by die groep in die huis aangesluit.
The key to underwater pelletizing is to transport enough hot plastic through the die holes to keep the holes at the melt temperature of the resin, while the melt and die are in contact with water that's a few hundred degrees cooler.
He was allowed to die at last, of pneumonia, because my parents had signed papers in advance, asking that their lives not be extended by heroic measures once they had crossed an irreversible threshold of pain or dementia.
Oor die tyd van sy gevangeskap in 1975, skryf Breytenbach (1984:142): "My poems became vehicles of apprehension and destruction and bitterness.
Effect Of Die, Cavity And Toggle Locations On Tie Bar Forces And Parting Plane Separation (T05-013)
* determining the dimensional profile at the die exit that gives the desired product by properly accounting for swell, drawdown and distortion downstream from the die face.
Dying well is a matter of coming to grips with the losses and suffering associated with dying, while helping others to die well is largely a question of learning to accompany and compassionately care for them in the dying process.
Why should we delay establishing a legal right to die for terminally ill patients for whom death is inevitably imminent because we don't yet have a right to adequate health care?
Die distopiese karakter van die roman bewerkstellig skakels met 'n reeks Suid-Afrikaanse romans in Afrikaans sowel as Engels; soms bloot deur die bree eienskappe van hierdie subgenre, maar dikwels ook deur intertekstuele of visuele verwysings.
Die deurlopende tema van die bundel is God, die Onsienlike Son, en sy invloed in die lewens van heiliges.
Specialty Silicone's shape-shifting Geotrans (geometric transition) die technology has been used so far only for the company's silicone rubber tubing, but it can be licensed for non-medical thermoplastic applications.
Die inleiding tot Van Patrys-hulle tot Hanna Hoekom stel dat hierdie gids poog om in 'n wesenlike leemte te voorsien: dit is die eerste enkele publikasie wat 'n substansiele geheeloorsig oor meer as 'n eeu se Afrikaanse kinder- en jeugliteratuur in al sy verskyningsvorme bied (p.