bhang ganjah

bhang ganjah

(bæŋ ˈgændʒə and bɑŋ ˈgɑndʒə)
n. marijuana; marijuana resin. (Drugs.) It’s the bhang ganjah that gives the stuff its kick.
See also: bhang