as the white on rice

as the white on rice

verb
See also: on, rice, white