Sheesh!

Sheesh!

(ʃiʃ)
exclam. Damn!; Shit! (A euphemism for Shit!) Sheesh! What a mess!