lorg


Also found in: Acronyms.

lorg

(lorg)
n. a stupid person. Why is Frank such a lorg? Can’t he get with it?
McGraw-Hill's Dictionary of American Slang and Colloquial Expressions Copyright © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
See also:
References in periodicals archive ?
A late British or Primitive Welsh *lor3- `staff, club, spearshaft' would give Old English lorh, lorg `pole, weaver's beam, distaff', attested in the early glosses, and apparently characteristic of Mercian dialect, in the part of England nearest Wales.
Bho am gu am bidh mi a' lorg "Ceol 's Craic" reidio air Facebook, ceol an t-saoghail tro mheadhan na Gaidhlig.
Bliadhnaichean as deidh sin, agus mi coimhead ri clar-mara air drochaid an aiseag 'Loch Seaforth' lorg mi larach, mun sloc a's a' ghrunn, beagan nas doimhne na chorr.
Coaches: Batting--Johnny Narron (32), Pitching--Rick Kranitz (39), First base--Garth lorg (35) Third base--Ed Sedar (6), Bench--Jerry Narron (36), Bullpen--Stan Kyles (53), Coach--John Shelby (31)
Chan fhaighinn lorg orra sin 's tocha nach eil iad ri faighinn.
Tha e cheart cho deigheil air a bhith dha lorg 'n uair a bhitheas sinn a' dol a-mach gu Beinn Phabuil, pios air taobh a-muigh far a bheil am poll monach againn.
Air aon turas dhan Ghearmailt caith mi cha mhor fad latha a' feuchainn ris an eaglais a lorg, mus do dh'obraich mi a-mach gun robh sinn anns a' Wittenberg chearr.
Chan e an duilgheadas taighean a thogail ach talamh a lorg airson dachaighean ura, fiu 's ann an cuid e dh'aitean far a bheil smachd aig a' choimhearsnachd air an aite.
MANAGER; Buck Martinez (13) COACHES: Terry Bevington (35), Mark Connor (53), Cito Gaston (41), Garth lorg (16), Gil Patterson (47), Cookie Rojas (1)
Tha iad fhathast gun na mairbh a lorg no a chunntadh.
Chan eil a samhail ri lorg an aite sam bith eile anns an An Rioghachd Aonaichte.