I gotta fly

I gotta fly

verb
See also: fly, gotta