GAPO


Also found in: Dictionary, Acronyms.

GAPO

slang An abbreviation of "giant armpit odor," referring to a foul smell, usually related to sweat, emanating from someone Ew, you need to shower—you reek of GAPO!

GAPO

(ˈgæpo)
n. giant armpit odor; a bad underarm odor. That cab driver really has the GAPO.
References in periodicals archive ?
Magnaan is also known as the head of the Magnaan Gapos Gang, notorious in Metro Manila and neighboring provinces for hogtying their robbery victims.
Ang tunay na demokrasya ay nangangahulugan din ng kalayaan mula sa gapos ng kahirapan; sa kagutuman; sa kalamidad at sakuna; at sa kawalan ng trabaho at oportunidad.
GAPOs responses and comments follow each item or question.