dude up

(redirected from Dood)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Acronyms.

dude up

To dress formally, perhaps more formally than usual. A reflexive pronoun can be used between "dude" and "up." You need to dude yourself up for this event tonight—a suit and tie would be appropriate. I duded up for the birthday party and was embarrassed to find the other guests in shorts and T-shirts.
See also: dude, up

duded up

Dressed formally, perhaps more formally than usual. You need to be duded up for this event tonight—a suit and tie would be appropriate. I got all duded up for the birthday party and was embarrassed to find the other guests in shorts and T-shirts.
See also: dude, up

dude ( oneself ) up

Sl. to dress in fancy or stylish clothing. I have to go dude myself up for the party. I'm not going to dude up tonight. Why don't you dude yourself up so we can go out tonight?
See also: dude, up

duded up

Sl. dressed up. She got all duded up in her fanciest dancing dress. He hates fancy clothes. He didn't even get duded up for his own wedding.
See also: dude, up

dude (oneself) up

tv. to dress in fancy or stylish clothing. Why don’t you dude yourself up so we can go out tonight?
See also: dude, up

dude up

verb
See also: dude, up

dude up

in. to dress up. (Possibly as in doo-ed up.) Let’s get all duded up and go out.
See also: dude, up

duded up

mod. dressed up. He hates fancy clothes. He didn’t even get duded up for his own wedding.
See also: dude, up
References in periodicals archive ?
Sy belewe die dood, of kyk na die dood deur die visuele afbeeldings.
Het cruciale moment in zijn menswording is niet arleen de dood van zijn broertje Faans en zijn moeder in het concentratiekamp, maar ook de dood van Wynand en van een mederebel op de trein, en eveneens de dood van de medegevangen vreemdeling.
In feitlik elke afdeling is daar drie of vier gedigte wat weggelaat sou kon word, en waardeur die bundel 'n snyender blik kon bied op die onontkombare werklikheid waarmee ons saamleef: "Niemand sterf vir jou jou dood hie,/ jy's ene skuldig, en dis al" ("Ouman in tehuis").
Dood kom oor die bulte 'n ou man in 'n kros, en is hy in die leegte moet ek my pen laat los en eers ons padkos regkry
van Wyk Louw gevra het of alles nog so mooi sou wees na die dood, en wou eis dat die aarde saam met 'n mens sou sterf.
Jan Nepomucky word vierhonderd jaar later as heilige van die bieg gekanoniseer, terwyl sy dood nog tweehonderd-en-dertig jaar later as bloot knoeiery deur die Vatikaan ontluister is.
Dit is opvallend dat die tweede verhaal, "'n Meester uit Duitsland" ook 'n karakter insluit wat aan vigs sterf, maar die ander soort dood wat prominent is in die bundel is die aan kanker.
Die afdeling Ioop uit op die vraag of die eintlike lewe na die dood wag, soos onder meer verwoord in die puik Persiese kwatryn "Verwesenliking":
n Groep gedigte gaan oor die sin en sinloosheid van die lewe, oor verlies, die dood van 'n pa, 'n broer, ander naastes of familielede maar ook van spirituele besit.
O moenie dat jou hande beef want alles wat die dood afsny moet jy laat leef.
Tenders are invited for beatification of dood pukur (phase-iv) green city mission project within tarakeswar municipality at ward no -6 p.
In a picture with theater actress Rachelle Ann Go who stars in the West End version of 'Hamilton,' Miranda tagged his bes Salonga and said, 'Hey mamsh @MsLeaSalonga your besh says hi dood pare.
During a recent Morrisons dood drive, Stratford residents donated an incredible 1,338kgs of dried and tinned food.
Provincial lawyer Donald Dood (Mark Strong) hits mid-life only to realize there's no turning back.
Alhoewel die dood ook figureer in die briljante "Jy's 'n lady", is dit die tema van die eensame vrou wat so sterk in hierdie uiters visuele vertelling heers, asook in stories soos "Koms van die bergvrou" en "Dagpas vir 'n engel".