dude up

(redirected from Dood)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Acronyms.

dude up

To dress formally, perhaps more formally than usual. A reflexive pronoun can be used between "dude" and "up." You need to dude yourself up for this event tonight—a suit and tie would be appropriate. I duded up for the birthday party and was embarrassed to find the other guests in shorts and T-shirts.
See also: dude, up

duded up

Dressed formally, perhaps more formally than usual. You need to be duded up for this event tonight—a suit and tie would be appropriate. I got all duded up for the birthday party and was embarrassed to find the other guests in shorts and T-shirts.
See also: dude, up
Farlex Dictionary of Idioms. © 2015 Farlex, Inc, all rights reserved.

dude ( oneself ) up

Sl. to dress in fancy or stylish clothing. I have to go dude myself up for the party. I'm not going to dude up tonight. Why don't you dude yourself up so we can go out tonight?
See also: dude, up

duded up

Sl. dressed up. She got all duded up in her fanciest dancing dress. He hates fancy clothes. He didn't even get duded up for his own wedding.
See also: dude, up
McGraw-Hill Dictionary of American Idioms and Phrasal Verbs. © 2002 by The McGraw-Hill Companies, Inc.

dude (oneself) up

tv. to dress in fancy or stylish clothing. Why don’t you dude yourself up so we can go out tonight?
See also: dude, up

dude up

verb
See also: dude, up

dude up

in. to dress up. (Possibly as in doo-ed up.) Let’s get all duded up and go out.
See also: dude, up

duded up

mod. dressed up. He hates fancy clothes. He didn’t even get duded up for his own wedding.
See also: dude, up
McGraw-Hill's Dictionary of American Slang and Colloquial Expressions Copyright © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
See also:
References in periodicals archive ?
Hulle sterf gewelddadig in die fleur van hul lewens--juis daarom verteenwoordig albei die ewige jeug en besweer so die mens se vrees vir veroudering en dood.
De naarheid is bij Diederik te verstaan als napijn van de hevige gemoedservaring van de gewelddadige dood van Wynand, en deze dood op haar beurt wordt in verband gebracht met de vele andere doden in zijn leven: "Wanneer het die pyn in sy kop gekom?
Juis die herhaalde keuse vir 'n ligter tred, selfs op die vooraand van haar eie dood, gee aan Eleanor Baker se roman (soos aan haar oeuvre) 'n heel besondere dimensie--as 'n viering van die lewe en die positiewe.
'n kolgrans doodgery op die M3 die kolgans het 'n veer laat val van die hoogste roep van waarookal mits dese wou sy vir ons se dis haar maat wat dood op die snelweg le [...] (22) Herdigtings, 'n self-bestekopname, kom ook aan bod soos in "die engelaar se verweerskrif" (203) ("asof ek uit 'n langwerpige kop gedigte kon fabriseer...").
Eers as dit deursuur is met die dood sodat die roes van lewe opgelos word, word die bestaan weer wesenlik.s
Die donker nigredo fase van aftakeling en dood transformeer eindelik na suiwerheid in die albedo, waar lig optimaal hierdie vernuwing bewerkstellig.
van Wyk Louw gevra het of alles nog so mooi sou wees na die dood, en wou eis dat die aarde saam met 'n mens sou sterf.
Die bundel doen uiteindelik aan as 'n verkenning van die dood en naderende dood, baie persoonlik gerig, sonder om elegies te wees.
dae lank is hy beproef in pyn se diepste kelders voor hy oor die relings gelig is om hom as onderstebo kruis te verhef tot waar hy staan vandag: in die middel van die karelbrug se galery van dertig, met die goue palm van martelare in sy regterhand en 'n houtkruis in die waai van sy linkerarm, staan hy met sy een kop skuins gedraai asof hy ongestoord bly luister na die groter stilte Jan Nepomucky word vierhonderd jaar later as heilige van die bieg gekanoniseer, terwyl sy dood nog tweehonderd-en-dertig jaar later as bloot knoeiery deur die Vatikaan ontluister is.
Dit is opvallend dat die tweede verhaal, "'n Meester uit Duitsland" ook 'n karakter insluit wat aan vigs sterf, maar die ander soort dood wat prominent is in die bundel is die aan kanker.
Die afdeling Ioop uit op die vraag of die eintlike lewe na die dood wag, soos onder meer verwoord in die puik Persiese kwatryn "Verwesenliking":
'n Groep gedigte gaan oor die sin en sinloosheid van die lewe, oor verlies, die dood van 'n pa, 'n broer, ander naastes of familielede maar ook van spirituele besit.
Hoog teen die son sal hy namiddag kwe maar vanaand weer dig teen sy wyfie kom le "Voel" (Ver Land, 1960) is 'n goeie vroee voorbeeld van die tema van lewe en dood wat deurgaans opvallend in die poesie van Belcher aanwesig bly.
The artillery force shelled other saudi fortifications and gatherings in the east of Dood mount and left heavy losses in their ranks.