pray to the enamel god

pray to the enamel god

verb
See also: enamel, god, pray