die

(redirected from dies)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Legal, Financial, Acronyms, Encyclopedia.
Related to dies: Dies Irae, DEIS, Dies iræ

die

in. to “perish” (figuratively) from laughter or some other emotionally intense response. The whole audience died laughing.
See:
References in periodicals archive ?
The problem is that if one or more die holes are plugged with polymer, the die becomes less efficient.
There are three major causes of die freeze-off: Improper start-up sequencing of polymer and water flow and cutter operation; inadequate die heating and insulation; and process fluctuations.
Recent Advancements On Porosity Simulation In High Pressure Die Casting (T05-012)
Effect Of Die, Cavity And Toggle Locations On Tie Bar Forces And Parting Plane Separation (T05-013)
These simulations also suggested a decreased dependence on flow properties for the back and face-relieved dies compared to the unrelieved die.
In summary, face-relieved dies help fill thin edges, eliminate tearing and avoid local velocity minimums in thin regions adjacent to thick regions.
Vir James (1960:487) is die onbewuste die skakel met die 'more of the same higher quality': 'The "more" with which in religious experience we feel ourselves connected is on 'hither' side the subconscious continuation of our conscious life' (kursivering deur James).
Deur die roman word die grafiese tonele met sorg beskryf, amper onsere monieel, soos wat dit deel is van die daaglikse roetine van die patoloog en dikwels die van die speurder.
Verskeie afbeeldings van ikone, soos die ikoon op die voorblad, ontwerp deur Julia Bridget Hayes, kom tussen die gedigte voor.
Until then, you will understand if we do not spend much time on the relatively uninteresting matter of how it is to die.
Teen hierdie agtergrond is daar meermale die verteller se apologie dat die leser rekening moet hou met tekste-in-wording, van nie-afgeslotenheid of nie-afronding Mouroir word in die subtitel voorgehou as "bespieelende notas van 'n roman".
In die nasionale sowel as plaaslike slypskool het ons vanuit 'n geslagsperspektief na die werk van die Plaaslike Regering gekyk om sodoende te verstaan waarom vroue in die verkiesing van plaaslike owerhede moet registreer en stem.
The right to aid in dying can be invoked only by patients for whom death is unavoidably imminent and only for those who want to die and who satisfy all the criteria required by aid-in-dying laws.
Wanneer die gevangenisgedigte van Breytenbach wat in die versamelbundel Die ongedanste dans van 2005 byeengebring is, bestudeer word, word die leser egter bewus van die invloed wat die afsondering en die inperking in die tronk op Breytenbach se werk gehad het.