die


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Legal, Financial, Acronyms, Encyclopedia, Wikipedia.

die

in. to “perish” (figuratively) from laughter or some other emotionally intense response. The whole audience died laughing.
See:
References in periodicals archive ?
In die inleiding tot sy vertaling van fragmente uit Homeros se Ilias, wat in 2014 by Protea Boekhuis verskyn het, sluit Vos by die afdeling oor die invloed van die Ilias op die twintigste- en een en twintigste-eeuse poesie sy eie Afrikaanse vertalings in van Kavafis-gedigte wat die spore van daardie werk vertoon.
Verskeie afbeeldings van ikone, soos die ikoon op die voorblad, ontwerp deur Julia Bridget Hayes, kom tussen die gedigte voor.
Iewers tussen die see van gesigte wat om Karolina rondbeweeg terwl die dansgroep hul laaste toneel klaarmaak en die skoolklok pouse aankondig is Raphaelia Pieters.
The problem is that if one or more die holes are plugged with polymer, the die becomes less efficient.
Until then, you will understand if we do not spend much time on the relatively uninteresting matter of how it is to die.
Teen hierdie agtergrond is daar meermale die verteller se apologie dat die leser rekening moet hou met tekste-in-wording, van nie-afgeslotenheid of nie-afronding Mouroir word in die subtitel voorgehou as "bespieelende notas van 'n roman".
Measurement Of Heat Flux During Lubricant Application For The Die Casting Process (T05-022) Reducing Gas Porosity In High Pressure Die Castings (T05-023)
This article looks at two ways to control flow within the die, including:
Instead, "you need to be waking up to the fact that you and everyone you love are going to die one day, and there must be more to life than you are currently experiencing.
The right to aid in dying can be invoked only by patients for whom death is unavoidably imminent and only for those who want to die and who satisfy all the criteria required by aid-in-dying laws.
Die distopiese karakter van die roman bewerkstellig skakels met 'n reeks Suid-Afrikaanse romans in Afrikaans sowel as Engels; soms bloot deur die bree eienskappe van hierdie subgenre, maar dikwels ook deur intertekstuele of visuele verwysings.
Die sterk narratiewe element van die bundel word reeds deur die subtitel, 'n Reisjoernaal, gesuggereer.
Specialty Silicone's shape-shifting Geotrans (geometric transition) die technology has been used so far only for the company's silicone rubber tubing, but it can be licensed for non-medical thermoplastic applications.
Die inleiding tot Van Patrys-hulle tot Hanna Hoekom stel dat hierdie gids poog om in 'n wesenlike leemte te voorsien: dit is die eerste enkele publikasie wat 'n substansiele geheeloorsig oor meer as 'n eeu se Afrikaanse kinder- en jeugliteratuur in al sy verskyningsvorme bied (p.