crash through

crash through something

to break through something forcefully. The cows crashed right through the fence.
See also: crash, through