blivit


Also found in: Dictionary, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to blivit: Blivet

blivit

(ˈblɪvət)
n. someone or something annoying and unnecessary. Don’t be a blivit. Just calm down.
References in periodicals archive ?
Begreppet "poesi" och dess harledningar har blivit gammalmodiga i vart arhundrade och manniskor skrattar nonchalant at dem.
AT) "Hur kommer det sig att ingenting har blivit gjort?
Detta har inneburit att ackrediteringsbarheten hos de ingende IT-systemen har blivit en dimensionerande faktor fr materielanskaffningen.
Avtalet omfattar bde lpande nyanskaffningar fr att byta ut befintliga lyftblock/lyftmotorer och mjligen skenor som blivit fr gamla samt fr Sundsvalls kommuns del nyinvesteringar fr 3 nya ldreboenden som kommer att byggas under avtalstiden.